ഫ്രഷേഴ്‌സിന് ഇ കോമേഴ്‌സ് കമ്പനിയിൽ ജോലി അവസരം

പ്രമുഖ ഇ കോമേഴ്‌സ് കമ്പനിയുടെ കോഴിക്കോട്, കാസർകോഡ്,എറണാംകുളം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്..തുടക്കക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം..

കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉടൻ വിളിക്കു :  +91 80752 21166

ശമ്പളം : 10000 to 15000

ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാൻ : +91 80752 21166