ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി നേടാം, ഇന്റർവ്യൂ മെയ് 14 , ശനിയാഴ്ച..

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് വിദേശത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ എടുക്കുന്നു.ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന പതിനാലാം തിയ്യതി

 

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് വിദേശത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ എടുക്കുന്നു.ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന പതിനാലാം തിയ്യതി ശനിയാഴ്ച ഒൻപത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട മണി വരെ..

 

ഇന്റർവ്യൂ സ്ഥലം : തൃശൂർ നാട്ടികയിൽ ഓൾഡ് കോട്ടൺ മില്ലിന് അടുത്തുള്ള എമ്മേ പ്രോജെക്ടസ് പ്രെമിസസ്..

 

ജോലി ഒഴിവുകൾ..

അക്കൗണ്ടന്റ് / ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്

യോഗ്യത : എം കോം

പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത്തി എട്ട്..

 

സെയിൽസ് മാൻ /കാഷ്യർസ്

യോഗ്യത : മിനിമം പ്ലസ് ടു
പ്രായം പരിധി : പതിനെട്ട് – ഇരുപത്തി എട്ട്

 

കുക്ക്

തണ്ടൂർ/സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ/അറബിക്/നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ/സ്നാക്ക് മേക്കർ ( നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ), ഷവർമ മേക്കർ,പിസ്സ മേക്കർ,ചാറ്റ് മേക്കർ, നാമകീൻ മേക്കർ..

പ്രായം പരിധി : പ്രവൃത്തി പരിചയം :  ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വര്ഷം

പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

 

ബേക്കർ

കേക്ക് മേക്കർ/സ്വീറ്റ് മേക്കർ/കുക്കീസ്‌ മേക്കർ
പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

സാൻഡ്‌വിച്ച്/സാലഡ് മേക്കർ

പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

 

ബുച്ചർ/ഫിഷ് മോങ്ങാൻ/ഫിഷ് ക്ലീനര്

ഫിഷ് കട്ടിങ് & ക്ലീനിങ്
പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

 

ടൈലർ

പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

 

സെക്യൂരിറ്റി ( എക്സ് മിലിട്ടറിക്കാർക്ക് മുൻഗണന)

പ്രായ പരിധി : 45 ന് താഴെ

 

ആർട്ടിസ്റ്

പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

 

മൈന്റെനൻസ്

ടൈൽസ് വർക്കർ, മേസൺ,കാർപന്റർ, പൈന്റർ

പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

 

ഡ്രൈവർ

ജി സി സി ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ (ഹെവി/എൽ എം വി)

പ്രവൃത്തി പരിചയം : ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വര്ഷം
പ്രായം പരിധി : ഇരുപത് – മുപ്പത്തി അഞ്ചു

 

അപേക്ഷകർ തീർച്ചയായും കളർ പാസ്പോര്ട്ട് കോപ്പിയും ബിയോഡേറ്റയും കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്..

ശ്രദ്ധിക്കുക : ഈ ഇന്റർവ്യൂ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ്..