ബി എം ഡബ്ലിയു ,ബെൻസ് ഓടിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ജിദ്ധയിൽ നല്ലൊരു ജോലി നേടാം..

ബി എം ഡബ്ലിയു ,ബെൻസ്, ലെക്സസ് എന്നീ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ജിദ്ധയിൽ നല്ലൊരു ജോലി നേടാം..ECR, ECNR എന്നീ രണ്ടു ക്യാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

200 പേർക്ക് അവസരം ഉണ്ട്.
ശമ്പളം : 2200 SAR + OT

ഡ്യൂട്ടി : പത്തു മണിക്കൂർ..

സൗദി അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ലൈസൻസ് നിർബന്ധം ആണ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക :  വാട്ട്സ് ആപ്പ് : 9496470272

ഇന്റർവ്യൂ കോഴിക്കോട്